Adatkezelői nyilatkozat és tájékoztató

1. Az adatkezelő:
Eszes Bence Egyéni Vállalkozó, (9081 Győrújbarát Komlóhát utca 38.).

2. Adatkezelés tartalom:

Személyes adatok kezelése magánszemélynél:

 • név,
 • email cím,
 • telefonszám,
 • személyigazolvány szám,
 • lakcím,

Személyes adatok kezelése nem magánszemélynél:

 • cégnév,
 • cég adószám,
 • cím,
 • kapcsolattartó neve, beosztása,
 • email cím,
 • telefonszám,

3. személyes adat tárolás célja:

Személyes adatok kezelésére az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás lebonyolításához van szükség.

4. személyes adatok kezelésének jogalapja:

Természetes személy:

Tartalmazza a megrendelő nevét, címét, illetve ha ettől eltérő, a szállítási címet, az e-mail címét és a telefonszámát, illetve a személyigazolvány azonosító számát. (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

Nem természetes személy:

A kapcsolattartó adatainak kezeléséhez a szerződők érdeke fűződik. (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont). Fontos hogy a megkötött szerződések teljesítése során a felek gyorsan, rugalmasan és hatékonyan tudjanak egyeztetni egymással, ezért szükséges a kapcsolattartók adatainak kezelése. A kapcsolattartók esetleges szerződésből fakadó kötelezettsége az adatkezelő és a szerződő partner közötti közreműködést segíti elő, így az ehhez szükséges személyes adatait is megismerhetővé kell tennie. Az adatkezelés az indokoltnál nagyobb mértékben nem korlátozza az érintettek információs önrendelkezését, mivel a kapcsolattartási adatok más célra nem kerülnek felhasználásra.

5. személyes adatok kezelési idő:

2000. évi C. törvény 168-169.§ alapján a szerződéses kapcsolat megszűnésétől 8 év. Amennyiben írásban kérvényezik, az adatkezelést azonnal hatállyal meg kell szüntetni.

6. adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg) hivatkozva:

 • Kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok törlését.
 • Kérelmezheti másolat készítését az Önre vonatkozó személyes adatoktól.
 • kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kezelésük korlátozását.
 • Kérelmezheti, amennyiben Ön helyesbítést kérvényezett, ismertesse az adatkezelő, kikkel közölte a változást.

7. adatkezelési elérhetőségek:

 • Az adatkezelő székhelyére küldött írásos nyilatkozatban.
  • 9081 Győrújbarát, Komlóhát utca 38.
 • Az adatkezelő e-mail címére küldött írásos nyilatkozatban.
  • eszesfilm@gmail.com

8. adatfeldolgozási lehetőségek:

 • Eszes Bence Egyéni Vállalkozó
 • Könyvelési tevékenység
 • Szerződések megkötése
 • Film és videogyártás tevékenység

9. adatkezelési jogorvoslat:

 • Jogszerűség kérdés, panasz felvetés:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  Székhely

  1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

  Postacím

  1530 Budapest, Pf.: 5.

  Telefonszám

  +36 (1) 391-1400

  Faxszám

  +36 (1) 391-1410

  Központi elektronikus levélcím

  ugyfelszolgalat@naih.hu

  A honlap URL-je

  http://naih.hu

  Vagy kezdeményezheti az adatkezelő székhelye, illetve a saját lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszéknél.

10. adatkezelési tájékoztatás nyilatkozat:

Az adatait megosztó kijelenti, hogy az adatok kezelése előtt a személyes adatokra vonatkozó tájékoztatás megértette és elfogadta.